beats by dre cheap

strah


glitter-graphics.com

Ovan - Strah od ropstva Ovan je èovjek kojeg nije lako zaplašiti, jer

svako zastrašivanje djeluje kao izazov njegovoj uroðenoj hrabrosti. No

kad tad Ovan postaje svjestan neumitnosti protoka vremena i iz te

èinjenice proizlazi njegov strah od starosti i gubitka tjelesne snage i

moæi. Iz istog razloga strah ga je i bolesti i ogranièenja koja ona nosi

te naposlijetku smrti. Na psihološkom planu, Ovan se pribojava da æe

ga okolina ignorirati i da mu neæe biti odano priznanje za njegov trud.

U svakom Ovnu takoðer postoji podsvjesni strah od zatvaranja ili bilo

kakvih ogranièenja fizièke slobode, što je kod predstavnika nižeg tipa

ovog znaka glavna prepreka nekontroliranim izljevima vatrenog

temperamenta. Ovnu je svojstveno da na strah reagira nasiljem, pod

geslom "napad je najbolja obrana" 

Image and video hosting by TinyPic

Bik - Bauk siromaštva Dobro isplaniran život koji Bik vodi ne ostavlja

mnogo mjesta strahovima. Ali, strah od siromaštva, dakle od gubitka

posjeda i stvari, visi poput Damoklova maèa iznad života ljudi ovog

zemljanog znaka. Buduæi da Bik mora sve kontrolirati, ovaj strah Bika

èini još opreznijim i sporijim, pa æe se u skladu s time pribojavati svih

situacija u kojima se od njega oèekuje da postupa brzo ili brzopleto. U

svoju "imovinu" Bik dakako ubraja i voljenu osobu, pa se njegov strah

od siromaštva proširuje i na strah od gubitka ljubavi. Bik je meðu

najljubomornijima u zodijaku, a biti ljubomoran u biti znaèi nemati

povjerenja u samoga sebe. Buduæi da je u biti èestit èovjek koji voli

razmirice rješavati mirnim putem, Bik osjeæa dobru dozu straha od

rovarenja i zazire od zaštite svojih interesa kroz svaðu s okolinom. 

Image and video hosting by TinyPic

Blizanci - Igra štiti od straha Buduæi da sve shvaæaju kao igru,

Blizanci nisu osobito strašljivi. Prije su plahi i reagiraju na svaki, i

najmanji poticaj, i ako se ozbiljno uplaše, svoj æe strah brzo uspješno

prikriti. Površni Blizanac se pribojava situacija u kojima treba zauzeti

odluèan kurs i gdje treba jasno, bez izvrdavanja, izraziti svoju volju.

Stoga osjeæa strah od ozbiljnih, strogih, odluènih i sistematiènih ljudi,

koji više cijene djela od rijeèi. No, situacija koja miriši na avanturu ili

stvarnu opasnost, prije æe radoznalog Blizanca privuæi negoli nagnali

na panièan bijeg. Na psihološkom nivou, Blizanac se pribojava starosti,

jer smatra da æe zbog nje biti "prikovan" na isto mjesto i postati

ovisan o drugima. No još više od starosti, komunikativni Blizanac se

boji samoæe i šutnje koju ona nosi, tako da cijeli život provodi u

nastojanju da ne ostane sam sa svojim zbrkanim mislima. 

Image and video hosting by TinyPic

Rak -Mašta pothranjuje strahove Gotovo je lakše govoriti o tome na

kojem životnom podruèju Rak ne pokazuje strah nego obrnuto.

Obzirom da je ovaj èovjek vrlo vezan za obitelj, dom i zavièaj, na top

listi strahova tipiènog Raka vodi strah od raspada obitelji. Sama

pomisao na razvod braka, braènu nevjeru, gubitak ili odlazak djece iz

roditeljskog doma i sliène nevolje, Raka gura u duboku depresiju.

Slièan, gotovo paranoièan strah, pokazuje od preseljenja, gubitka ili

ošteæenja doma, i tu je poslovièno bujna mašta ovog znaka u stanju

proizvesti gotovo nepreglednu paletu imaginarnih nesreæa i nevolja

koje mogu zadesiti njegov dom ili kuæu. Rak se takoðer iskreno

pribojava zlobe, osvete, izazivanja, svaða i nesloge, a velik dio svog

profesionalnog života provest æe u stalnoj strepnji od šikaniranja od

strane nadreðenih. 

Image and video hosting by TinyPic

Lav -Strahuje od izdaje U skladu s osobinama životinje cije ime nosi,

Lav je, uz Ovna, vjerojatno najhrabriji Član zodijacke zajednice. Pravi

razlog njegove odvažnosti krije se u strahu od tuðeg prezira, javne

sramote ili neuspjeha. Buduci da mu je važno tuðe mišljenje, Lav ce

izvesti junacka djela, da ne bi slucajno ispao kukavicom. cesto izvede

neki pravi podvig samo da se napravi važnim pred okolinom. Buduci da

se radi o fiksnom znaku, Lav se pribojava situacija koje od njega

zahtijevaju da mijenja postojece stanje, pogotovo ako dinamiku i smjer

te promjene on ne može kontrolirati. Dodatno, Lav æe se dosta baviti

razmišljanjima o moguæoj izdaji prijatelja ili bliskih suradnika, što æe

s vremenom preæi u pravu paranoju. Lavovi na vlasti ili položaju, svojoj

listi pridodat æe vrlo snažan strah od naprasnog gubitka položaja i

povratka u "obièan puk"..

Image and video hosting by TinyPic

Djevica - Zazor od nereda Svjesna svog nedostatka hrabrosti, Djevica

je dovoljno promuæurna da izbjegava situacije koje zahtijevaju

hrabrost kao glavno oružje. Ona temeljito i dugoroèno planira sve

moguæe probleme i svoje reakcije na njih, pa kad se neki problem

pojavi, ona spremno vadi iz svog arsenala odgovarajuæe rješenje. No,

ukoliko se radi o nekoj neuobièajenoj situaciji koju nije predvidjela,

moguæe je da æe je strah potpuno blokirati. Pomisao da bi mogla

živjeti u neredu ili prljavštini takoðer zauzima zapaženo mjesto na

listi strahova ovog znaka, kao i strah od dezorganizacije i bezvlašæa.

Izuzetno osjetljiva, Djevica cijeli život muku muèi s hipohondrijom, a

što se tièe afektivne sfere, bojat æe se izražavanja osjeæaja, bilo

vlastitih drugoj osobi, bilo tuðih prema sebi samoj.

Image and video hosting by TinyPic

Vaga- Užasavaju je sukobi U potrazi za životnom harmonijom Vaga æe

se povremeno morati suoèiti i s ljudima koji ne dijele njezine životne

vrijednosti. Strah od sukoba, svaða, uvreda i grubosti primarni je strah

Vage, i samoæe i izolacije. Na intimnom planu, Vaga æe se tijekom

cijelog svog života pribojavati ljubavnog odbijanja, razoèaranja i

iskorištavanja, no to je neæe dovoljno zastrašiti da prestane hrliti iz

jedne promašene veze u drugu. Naime, ona æe radije prihvatiti suživot

s nekim manijakom i pervertitom, nego ostati sama. Kako je Vaga i

hipohondar broj dva u Zodijaku (iza Djevice), gotovo i nije potrebno

spomenuti da meðu stalno prisutne Vagine strahove pripada i cijela

kolekcija strahova od razlièitih bolesti, poèevši od obiène prehlade pa

do umišljanja daleko opasnijih poremeæaja.

Image and video hosting by TinyPic

Škorpion- Boji se nemoæi Naizgled je Škorpion jedan od najhrabrijih

znakova zodijaka, no iza hladnokrvne i dijaboliène "maske" krije se

biæe koje baš i nije toliko imuno na strahove, iako bi Škorpion volio

ostaviti baš takav dojam. Njegov obrambeni mehanizam od straha je

mazohizam, tako da Škorpion ne bježi od opasnosti i nasilja, èak s

njima pomalo i "koketira". Kako se radi o najseksualnijem znaku

horoskopa, strah od spolne nemoæi je tu najizraženiji, a odmah potom

slijedi strah od starosti, ovisnosti o drugima, uèmalosti i ogranièenja.

Kod Škorpiona takoðer postoji izražen strah od smicalica, izdaje i laži,

a u vezi s time, Škorpion se pribojava i situacije da postane žrtva

nevjere ili raskida.

Image and video hosting by TinyPic

Strijelac-Strah od tlaèenja U svom bezbrižnom i altruistiènom svijetu,

Strijelac pronalazi malo pojava koje mu ulijevaju strah. Ipak, kad se

naðe u situaciji od tlaèenja ili ogranièavanja slobode, i taj se

optimistièan i vedar èovjek u odreðenoj mjeri uplaši. Takoðer ga

ravnodušnim ne ostavlja moguænost da bude žrtvom nepravde,

okrutnosti i nasilja, osobito ako oni dolaze od predstavnika vlast i jos

jedna od stalno prisutnih bojazni ovog vatrenog znaka je strah od

nepriznavanja zasluga za neki poslovni ili drugi uspjeh i s tim vezano

ometanje u napredovanju u poslu ili hijerarhiji. Na širem psihološkom

planu, kod Strijelca je prisutno i pribojavanje od nastupa opæeg

nereda, odnosno poremeæaja poretka, a u kriznim situacijama Strijelac

æe jasno iskazivati strah od ugrožavanja demokracije i graðanskih

sloboda.

Image and video hosting by TinyPic

Jarac- Strah od tuðeg podsmjeha Hladna organiziranost i efikasnost

Jarca dobro prikriva i prilièno dug popis bojazni koje more ovaj

zemljani znak- Vladar ovog znaka, zastrašujuæi planet Saturn,

pobrinuo se da svaki Jarac, u veæoj ili manjoj mjeri pati od

imaginarnih strahova, koji su više rezultat Jarèevih promišljanja o svim

(ne)moguæim nepovoljnim ishodima, nego što poèivaju na realnim

moguænostima. U ovom odjeljku Jarèeve psihe, èelno mjesto pripada

strahu od spletki, podvala i izdaja. Na drugom je mjestu strah od

nesretnog spleta okolnosti koje, po njegovom uvjerenju, vrebaju samo

njega. Posebnu težinu u Jarèevom svijetu straha ima panièna bojazan

da bi nekim svojim potezom ili iskazom mogao ispasti smiješan, odnosno

postati predmet neukusnih šala.

Image and video hosting by TinyPic

Vodenjak- Briga za cijeli svijet Kod Vodenjaka postoji stroga podjela

na osobnu sferu i opæu sferu, u koju ulaze njegovi stavovi o društvu,

politici, religiji i sliènom, i strahovi su kod Vodenjaka podijeljeni po

istom principu. Po toj podjeli, Vodenjak se može ubrojiti u neustrašive

"stanovnike" Zodijaka kad se radi o osobnim bojaznima, no s druge

strane je prepun briga koje se tièu opæeg dobra. Užasnut je pojavama

koje su sastavni dio života na Zemlji, poput okrutnosti, nasilja, zloèina,

rata, gladi, zagaðenja, nejednakosti po rasi, vjeri, spolu i drugim

obilježjima, bez obzira prijete li te opasnosti njemu osobno ili ne.

Vodenjaka muèi i strah da æe jednog dana biti prisiljen napustiti svoje

ideale te se podvræi vladajuæem sistemu i hijerarhiji, a u osobnoj

sferi zaèudo najveæu bojazan pokazuje od trajnog vezivanja.

Image and video hosting by TinyPic

Ribe- Plaši je sve živo Na ljestvici znakova Zodijaka koji najviše

naginju strahu, èelno mjesto bez sumnje pripada Ribama. Njihovi

strahovi zapravo predstavljaju zbroj strahova svih ostalih znakova

zodijaka i teško je precizno izdvojiti èega se najviše plaše. Njihov

dijapazon strahova ukljuèuje tjelesno nasilje, prijetnje i uvrede,

samoæu i odbacivanje, bolest i smrt, a posebno se boje duhova, vampira

i drugih èudovišta i likova iz bajki. U skladu s okolnostima u kojima

žive, pokazuju strah od katastrofa, vlasti, vojske i sistema opæenito. U

 stalnom su strahu od nereda i prirodnih katastrofa, a i obièna gužva i

buka, izazivaju u njima nelagodu koja granièi s panikom. Usprkos tome

doista dugaèkom popisu strahova, Riba ima sposobnost pronalaženja

izlaza i iz najtežih situacija, tako da nije posve paralizirana u

trenucima krize


glitter-graphics.com

♥ My dreams are coming true♥
http://usamljenosrce.blogger.ba
09/01/2008 19:32